Sachs says biodiversity extinction crisis avoidable