Monkey sleep, monkey do: how primates choose their trees