یک کشور کوچک جزیره ایی فداکاری بزرگ میکند، اما آیا دیگر ملل حاضر به انجام آن هستند؟